VOORWAARDEN DEELNAME 

De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met honden- ziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

Wanneer door overmacht de tentoonstelling geen doorgang kan vinden, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Iedere exposant is verantwoordelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden worden toegebracht. Schade veroorzaakt door honden kan nimmer op het bestuur NIPPON INU cq. de organisatie worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af.

De organisatie behoudt zich het recht voor om gevaarlijke honden de toegang tot het evenement te weigeren dan wel deze van het terrein te doen verwijderen.

Alle informatie is onder voorbehoud van druk, type en andere fouten.