Als u een rashond importeert uit het buitenland, geldt een aparte procedure voor inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding. 

De eigenaar moet de originele FCI erkende stamboom én eventuele bijbehorende papieren (zie hieronder "Eisen per land") - voor alle zekerheid: aangetekend -,  toesturen aan de Raad van Beheer, postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

> Download hier het AANVRAAG FORMULIER

Op de originele stamboom worden gegevens aangebracht, dus een kopie sturen voldoet niet. Maak wel een kopie, maar houd die zelf, voor alle zekerheid. 

Let op: 
Een afstammingsbewijs dat is afgegeven door een organisatie die niet erkend is door de FCI wordt niet geaccepteerd!

Dit geldt o.a. voor stambomen of afstammingsbewijzen van:

  • U.C.I. - Union Cynologique Internationale;
  • De verenigingen die bij de U.C.I. aangesloten zijn;
  • Belgisch Verbond voor Kynofielen;
  • European Club Canine;
  • Europaïsche Hundesport Union” (E.H.U.);
  • UKC United Kennel Club;
  • ARFE;
  • ARFE Europe;
  • Nippo Japan

Voor het inschrijven zijn inschrijvingskosten verschuldigd. De Raad stuurt u daarvoor een nota. De afdeling Importhonden controleert of de stamboom afkomstig is van een door de FCI erkende stamboekhouding. Is alles in orde dan krijgt de eigenaar een ontvangstbevestiging, zodat de hond voorlopig als geaccepteerd kan worden beschouwd. Zijn de inschrijvingskosten ontvangen, dan komt een identificeerder van de Raad van Beheer controleren of de hond voldoet aan de op de stamboom vermelde identificatie.

Als een in het land van herkomst geplaatste en op de stamboom vermelde chip bij de dierenarts niet leesbaar zou zijn, mag er ook dan geen andere bijgezet worden. De Raad kan die chip namelijk met speciale apparatuur die ook niet-ISO transponders kan lezen wel opsporen. 

Vervolgens wordt de stamboom gecontroleerd op zijn juistheid en afhankelijk van de afstamming wordt de hond ingeschreven in het hoofdstamboek dan wel één van de bijlagen.
U ontvangt een registratiebewijs met uw gegevens als nieuwe eigenaar. Op de originele buitenlandse stamboom wordt een stempel gezet met de datum, het NHSB nummer en de tekst “import Nederland”. De adresgegevens van de eigenaar worden niet meer op de buitenlandse stamboom vermeld.

Let u bij de import van een rashond op de onderstaande uitvoeringsregels die gelden t.a.v. de verplicht aanwezige identificatie (chip of tatouage) op de stamboom/export pedigree en de hond. 

Uitvoeringsregels import

Vanaf 1 januari 2007 zal de Raad van Beheer importhonden slechts inschrijven in het NHSB als het identificatienummer (chip of tatoeage) van de hond overeenkomt met het nummer op de bijbehorende documenten (stamboom, exportpedigree of anders genaamde officiële FCI erkende documenten).
Voor alle duidelijkheid:
Als een hond geen chip of tatoeage heeft mag deze hond niet geïmporteerd worden (dwz de Nederlandse grens niet over) en wordt deze dus ook niet ingeschreven in het NHSB of een van de bijlagen.
De Chipper van de Raad van Beheer zal dus bij het ontbreken van een leesbare identificatie geen chip meer in de hond plaatsen.

De volgende officiële regels zijn van toepassing
1. Een hond afkomstig uit een land dat is aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land waarvan de stamboekhouding door de FCI wordt erkend, kan slechts worden ingeschreven in het NHSB als deze hond vergezeld gaat van een exportpedigree.
2. Het identificatienummer op de stamboom en/of de exportpedigree dient overeen te komen met het identificatienummer van de desbetreffende hond.
3. Als de onder 1 bedoelde kennelclub geen exportpedigrees afgeeft, dient het identificatienummer in ieder geval op de stamboom te staan en dient dit identificatienummer overeen te komen met het identificatienummer van de desbetreffende hond.
4. Als de hond moet worden aangekeurd omdat deze afkomstig is uit een land dat niet is aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land waarvan de stamboekhouding niet door de FCI is erkend, dient de aankeuring van de desbetreffende hond niet plaats te vinden dan na overleg met de betreffende rasvereniging en uitdrukkelijke toestemming van de portefeuillehouder I&R.
5. Om geschillenprocedures e.d. te vermijden wordt een overgangsperiode betracht tot 1 januari 2007 waarin een combinatie wordt gemaakt van wenselijkheid en werkelijkheid, e.e.a. in individuele gevallen te besluiten door de portefeuillehouder I&R in overleg met de betreffende rasvereniging.

Eisen per land

België
Het eigendomscertificaat dient voorzien te zijn van een 'rood' of 'zwart' exportstempel.

Duitsland
De stamboom uitgegeven door de Duitse rasvereniging, of indien er geen rasvereniging is door de VDH, dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland', afgegeven door de VDH (Verein für das Deutsche Hundewesen).

Oostenrijk
De stamboom dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland', afgegeven door de Oostenrijkse Kennelclub.

Zwitserland
De stamboom dient te zijn voorzien van een zogenaamde 'Anerkennung für das Ausland', afgegeven door de Zwitserse Kennelclub.

Frankrijk
Er moet een exportpedigree zijn van de Société Centrale Canine.

Italië
Export stempel dient op de originele stamboom van de officiële Kennelclub vermeld te zijn.

Luxemburg
Geen speciale vereisten, anders dan originele stamboom van de officiële Kennelclub in dat land.

Groot-Brittannië
Er moet een export pedigree zijn van The Kennel Club. Tevens dient u te beschikken over een registratiebewijs (Registration of Ownership).

Ierland
Export Pedigree Certificate.

Denemarken
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club. Tevens dient u te beschikken over een registratiebewijs (Ownership Document) voorzien van een 'export pedigree certificate'-stempel.

Noorwegen
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Zweden
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Finland
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Spanje
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Polen
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Slowakije
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Slovenie
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

(voormalig) Joegoslavie-Servie
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Ukraine
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn van de officiële Kennel Club.

Hongarije
Er moet een originele stamboom met vermelding 'export' aanwezig zijn.

Tsjechie
Export stempel dient op de stamboom vermeld te zijn. Tevens dient er aan de
rechterbovenzijde een waarmerk te worden aangebracht door de Tsjechische Kennel Club.

Amerika-USA
Er moet een Certified Pedigree én een Registration Certificate zijn van de American Kennel Club AKC.
De hond dient voor het verlaten van het land gechipt te zijn. Het chipnummer kan op de Certificed Pedigree geplakt worden. Tevens is het mogelijk dat, bij chippen door dierenarts men een bewijsformulier genaamd 'Redeem for complimentary initial visit' heeft met daarop vermeld het chipnummer. Indien u dit heeft stuurt u dit dan mee bij de aangifte.

Canada
Er moet een export pedigree zijn van de Canadian Kennel Club tezamen met een formulier van eigendomsoverdracht.

Zuid Afrika
Er moet een export stempel (KUSA) op de stamboom aanwezig zijn.