In artikel 2.1 van de wet is het verbod op dierenmishandeling opgenomen. In dit artikel is op wetsniveau een aantal specifieke gedragingen omschreven dat in elk geval als dierenmishandeling wordt gekwalificeerd. Het derde lid van artikel 2.1 van de wet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur nog andere specifieke gedragingen te omschrijven die in ieder geval als dierenmishandeling gelden. Op grond hiervan is in artikel 1.3 van het "Besluit houders van dieren" een aantal gedragingen opgenomen.

Vooralsnog is in het Besluit houders van dieren geen verbod geregeld op het gebruik van voorwerpen of apparatuur waarmee een pijnlijke prikkel aan het dier wordt toegediend, waaronder bijvoorbeeld een prikband of elektronische halsband.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren naar de Tweede Kamer gestuurd met hierin wijzigingen ten aanzien van het gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren. Aan artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren is het onderdeel f. en h. toegevoegd, luidende:

Verboden is:
g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht; 

h. het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel en apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt.

Standpunt Raad van Beheer gebruik stroomband
Naar aanleiding van het voornoemde ontwerpbesluit heeft het bestuur besloten om het standpunt met betrekking tot het gebruik van een stroomband aan te passen:

De Raad van Beheer is voorstander van een verbod op het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel.

In het Ontwerpbesluit is een uitzondering op het verbod opgenomen voor apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. De Raad van Beheer heeft er bewust voor gekozen om deze uitzondering niet over te nemen.

Amsterdam, augustus 2016
Bestuur Raad van Beheer

Verbod banden