Voorstellen Algemene Leden Vergadering  Raad van Beheer, d.d. 24 mei 2012


Het volgende voorstel m.b.t. DNA afname wordt ter stemming gebracht:

“In te stemmen met het opnemen van verplichte DNA afname voor ouderdieren en al hun pups in het Kynologisch Reglement en het bestuur op te dragen in de vergadering van juni 2012 een voorstel te doen ter verankering in het Kynologisch Reglement. Streefdatum voor  implementatie DNA afname en opslag voor dekkingen verricht en nesten geboren vanaf 1  januari 2013.”


Verder worden er voorstellen gedaan om het Kynologisch Reglement aan te passen aan de nieuwe eisen die men aan de fokkerij en gezondheid gaat stellen.
De eisen van de rasverenigingen dienen minimaal aan de eisen van de Raad van Beheer te voldoen, maar kunnen strenger zijn om nog meer gezonde en sociale honden te fokken.

Normering van elk ras komen in een matrix terecht, de controle / toetsing van het al dan niet voldoen aan de minimale eisen ligt bij de Raad van Beheer. De inschrijving in het NHSB wordt afhankelijk van het resultaat van de vastgestelde screenings onderzoeken van de ouderdieren op het moment van de dekking.

We hebben voor u de voorgestelde wijzigingen/toevoegingen in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer,  die te maken hebben met fokkerij en gezondheid, op een rijtje gezet.
 

Artikel lll.5

4. Bij besluiten omtrent opname van honden in het Voorlopig Register, de Bijlagen, aanpassingen bij de opname in het N.H.S.B. en bij besluiten omtrent variëteitskruisingen, wordt advies gevraagd aan de vereniging(en) voor het betreffende ras. Wanneer er twee of meer verenigingen voor het betreffende ras zijn, zal de Raad van Beheer deze verenigingen vragen om na hun eerstvolgende Algemene Vergadering doch uiterlijk binnen acht maanden na verzending van het verzoek met een eensluidend advies te komen.  Is een eensluidend advies niet mogelijk dan neemt het bestuur van de Raad van Beheer - na advies van de Standaardcommissie een besluit dat voor alle honden van het betreffende ras geldt.


Artikel III.12

1. De inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding geschiedt door opname van de volgende gegevens:

e. het resultaat van de door de Raad van Beheer voor het betreffende ras verplicht gestelde (screenings)onderzoeken van de ouderdieren op het moment van de dekking;

h. de aantekening “Niet erkende kleur” onderscheidenlijk “Niet erkende vacht”, indien de kleur of vacht van de hond afwijkt van hetgeen voor het Ras, onderscheidenlijk de Variëteitsgroep of Variëteit erkend dan wel kenmerkend is;
(Red: “Afwijkende” (huidig KR) wordt vervangen door “niet erkende”)
 

Artikel III.36 

3. Indien de ouderdieren van de pup hebben voldaan aan de door de Raad van Beheer vastgestelde minimale voorwaarden wat betreft gezondheidsonderzoeken en gedragstesten voor het betreffende ras, dan wordt op de stamboom vermeld dat de combinatie “voldoet aan de minimale voorwaarden vastgesteld door de Raad van Beheer na advies van de betreffende rasvereniging(en)”. De voorwaarden waaraan de combinatie van een ras moet voldoen, zijn openbaar.

4. Indien de ouders van de pup niet hebben voldaan aan de door de Raad van Beheer vastgestelde gezondheidsonderzoeken c.q. gedragstesten voor het betreffende ras, dan wordt op de stamboom vermeld dat de combinatie “niet voldoet aan de minimale voorwaarden vastgesteld door de Raad van Beheer na advies van de betreffende rasvereniging(en)”.
 

Artikel VI.23D

1. Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen.
2. Aandoeningen dienen te worden verwoord in het VFR van de rasvereniging. Indien verschillende rasverenigingen voor hetzelfde ras niet tot een eenduidig overzicht komen zal deze door de gezondheidscommissie worden opgesteld en ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Beheer.
 

Artikel VIII.4

1. Rasverenigingen dienen in hun fokbeleid aan te geven welke aandoeningen die de gezondheid, het gedrag en/of het welzijn van het ras schaden er zijn en tevens dienen zij aan te geven welke maatregelen worden getroffen ten einde deze terug te dringen. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in het in lid 2 genoemde Verenigingsfokreglement.

2. Op basis van artikel 6 Huishoudelijk Reglement is elke Aangesloten Rasvereniging verplicht voor elk van de onder haar vereniging ressorterende rassen een Verenigingsfokreglement (VFR) vast te stellen. Als het gaat om een vereniging die meerdere rassen behartigt, kan het VFR gebundeld worden tot één reglement onder de voorwaarde dat de voorwaarden per ras duidelijk worden aangegeven;

3. Het VFR is minimaal gebaseerd op een door de Raad van Beheer vastgesteld format waarin de minimale basisregels en voorwaarden voor de fokkerij van honden zijn opgenomen.

4. Het VFR wordt na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de Rasvereniging ter controle aangeboden aan de Raad van Beheer. De Raad van Beheer controleert of het VFR aan de minimale voorwaarden voldoet en in het juiste format is opgemaakt.

5. Indien het VFR niet aan de minimale voorwaarden c.q. in het juiste format is opgemaakt, dan zal de Rasvereniging daarvan in kennis gesteld worden en krijgt zij de tijd dat binnen een periode van zes maanden dit alsnog aan te passen.
 

Artikel VIII.5

1. De Raad van Beheer wordt door de Rasvereniging van elke aanpassing in het VFR in kennis gesteld.

2. Indien de aanpassingen niet voldoen aan de minimale voorwaarden c.q. in het juiste format is opgemaakt, dan zal de Rasvereniging daarvan in kennis gesteld worden en krijgt zij de tijd dat binnen een periode van zes maanden alsnog aan te passen.
 

Artikel VIII.6 

1. Met de aangesloten rasverenigingen worden afspraken gemaakt over de invulling van minimale voorwaarden zoals genoemd in III.12 en III.36 betreffende de gezondheid en zo nodig ook het gedrag van ouderdieren op het moment van de dekking.

2. Op advies van en na overleg met de rasvereniging(en) van het betreffende ras wordt door de Raad van Beheer een lijst van onderzoeken opgesteld die de ouderdieren voorafgaand aan de dekking met een voldoende resultaat moeten hebben behaald.

3. De Raad van Beheer neemt deze lijst van onderzoeken over en bepaalt dat deze noodzakelijk zijn bij het vermelden van het resultaat op de stamboom van de pups uit deze combinatie, conform artikel III.36.

4. Wanneer er meerdere verenigingen voor een ras zijn, dan vraagt de Raad van Beheer alle bij het ras betrokken verenigingen een advies in te dienen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De Raad van Beheer vergelijkt de betreffende adviezen en kiest daaruit allereerst de onderzoeken die gezamenlijk worden aangegeven. Verschillen worden in 2e instantie voor advies aan de betrokken rasverenigingen voorgelegd, waarbij de betrokken verenigingen drie maanden de tijd hebben hierop gemotiveerd te reageren, dan wel gezamenlijk tot een oplossing te komen. De Raad van Beheer beslist daarna over de lijst van onderzoeken.
 

Artikel VIII.7 

1. Bij het gebruik van een reu die ingeschreven is in een buitenlands stamboek dat door de FCI is erkend, geldt de voorwaarde dat de reu voor de dekking moet hebben voldaan aan vergelijkbare gezondheids- en gedragseisen zoals die voor het betrokken ras in Nederland gelden en gevraagd worden.

2. Als de buitenlandse reu voldoet aan de in zijn land van herkomst geldende gezondheids- en gedragseisen of voldoet aan de onderzoeken zoals die in Nederland voor het betreffende ras gelden, dan voldoet de dekking voor wat de ingezette reu betreft aan de eisen zoals bedoeld in artikel III.36.

3. Als de buitenlandse reu niet voldoet aan de in zijn land van herkomst geldende gezondheidsen gedragseisen of niet voldoet aan de onderzoeken zoals die in Nederland voor het betreffende ras gelden, dan wordt op de stamboom van de pups vermeld dat de combinatie  “niet voldoet aan de minimale voorwaarden vastgesteld door de Raad van Beheer na advies van de betreffende rasvereniging(en)”.

4. Als “land van herkomst” van de reu geldt het land waar de hond in het stamboek staat ingeschreven.


Artikel VIII.8 

1. Indien de meningen van de Raad van Beheer en de vereniging(en) over de lijst van onderzoeken niet met elkaar overeenkomen, dan hebben beide partijen de mogelijkheid hun verschil van mening voor te leggen aan een commissie van deskundigen. Deze commissie wordt door het bestuur van de Raad van Beheer ingesteld voor een nader te bepalen periode. Artikel 25 lid 3 Statuten is van toepassing op deze commissie van deskundigen.

2. De in lid 1 genoemde commissie wordt benoemd door de Raad van Beheer en bestaat minimaal uit:
a. Een door de Raad van Beheer aan te wijzen deskundige;

b. Een door elke betrokken rasverenigingen aan te wijzen deskundige op het gebied van de dierengeneeskunde en/of genetica. Dit kunnen voor elke betrokken rasvereniging afzonderlijke personen zijn;

c. Een door alle partijen gezamenlijk te kiezen deskundige met een diergeneeskundige en/of genetische achtergrond c.q. iemand die op wetenschappelijk niveau bezig is met onderzoeken en/of plannen van aanpak op het terrein waarvoor de commissie deskundigheid nodig acht;

3. Deze commissie geeft binnen twee maanden na instelling een gemotiveerd en bindend advies aan de Raad van Beheer waarbij tevens de duur van dit advies wordt aangegeven. De Raad van Beheer neemt binnen twee maanden op basis van het bindende advies een besluit.

4. De commissie kan worden aangevuld met andere personen die voor het uitvoeren van haar taak door de Raad van Beheer en de betrokken rasverenigingen nodig geacht worden.
 

Artikel VIII.9 

Met de betrokken rasvereniging(en) worden afspraken gemaakt over de ingangsdatum van de onderzoeken waaraan voldaan moet worden. Deze datum ligt in elk geval tussen de vijf maanden en tien maanden vanaf het moment waarop het besluit op de website van de Raad van Beheer is gepubliceerd. Het definitief vastleggen van de ingangsdatum is voorbehouden aan de Raad van Beheer.