FG_AUTHORS: Raad van Beheer

Intentieverklaring DNA
Datum: 20-06-12
Door: RvB

Wij hebben gemerkt dat er onduidelijkheid is ontstaan naar aanleiding van de communicatie over de DNA afstammingscontroles.
De exacte tekst van het agendapunt 4E van de algemene vergadering (Red NIPPON INU: van 24 mei 2012), zoals door de heer Wauben is uitgesproken bij dit agendapunt hebben wij hieronder weergegeven. 
 
Agendapunt 4E: Intentieverklaring DNA.
 
Wij vragen u om een intentieverklaring, waarbij u zich uitspreekt vóór het principe om DNA af te nemen en afstammingscontroles te gaan uitvoeren bij ouderdieren en hun pups. Dit vormt immers de basis voor het succes van ons fokkerij- en gezondheidsbeleid.
 
Met deze intentie geeft u het bestuur de opdracht om, in overleg met de aangesloten verenigingen, het DNA project voor te bereiden en uit te werken.. natuurlijk zal dan ook antwoord worden gegeven op de vragen die leven binnen de kynologie. We hebben al geprobeerd enkele onduidelijkheden weg te nemen door het uitbrengen van een extra editie van de nieuwsbrief Raadar. Dat bleek echter te voorbarig. Immers er is zijn nu slechts ideeën; er is nog niets besloten.
 
In de vervolgfase wordt ook  aandacht besteed aan de haalbaarheid en de inbedding in het Kynologisch Reglement.
 
In een volgende Algemene Vergadering zullen dan de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en het overleg met de verenigingen aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de vastlegging van regelgeving in het KR. De definitieve besluitvorming ligt dus bij u, de leden.
 
Ons voorstel is: de intentie uit te spreken dat DNA afname en afstammingscontrole bij ouderdieren en hun pups de basis vormt voor het succes van ons fokkerij- en gezondheidsbeleid.

(Red NIPPON INU: Dit voorstel is vervolgens aangenomen)

Meer informatie