FG_AUTHORS: Raad van Beheer

Tijdens de Algemene Vergadering van 30 juni zijn de volgende besluiten genomen:

1. Goedkeuring notulen van de 29e Algemene Ledenvergadering van 19 november 2011

2. Goedkeuring Jaarverslag 2011 

Behoudens enkele tekstuele aanpassingen zijn notulen en jaarverslag goedgekeurd

3. Toelichting jaarrekening 2011
4. Verslag financiële commissie
5. Goedkeuring jaarrekening 2011 –

Jaarrekening is goedgekeurd.

6. Decharge verlening aan bestuur – Decharge is verleend.

7. Verkiezing financiële commissie – commissie is verkozen, bedankt werd de heer Harry Visser voor zijn jarenlange inzet. Als nieuw lid werd gekozen Roeland den Hollander die zittende leden Wim de Groot en Jo Lahaye zal ondersteunen in de financiële commissie.

8. Bestuursverkiezingen – De heer Jack Alberts werd herkozen als bestuurslid. Hij heeft de portefeuillehouder juridische zaken

9. Wijziging aanpassing van artikel IV.89 KR (uitbreiding mogelijkheden CAC voor VR & G-0 honden) – Aangenomen, inwerkingtreding per 1 augustus 2012.

10. Wijziging aanpassing van artikel III.33 KR (kennel- en pupnamen) - Aangenomen.

11. Wijziging aanpassing van artikelen IV.95 en IV.127 KR (deelname erekeuringen) 

Voorstel IV- 127 is ingetrokken, voorstel IV-95 is aangenomen (inwerkingtreding per 1 augustus).

12. Wijziging aanpassing van artikelen V.21, V.34 en 1.4 KR (samenstelling commissies) – Aangenomen.

 

Meer informatie