Madrid, 5 februari 2021.

Naar aanleiding van onze verklaring van 13 oktober 2020, zijn de Fédération Cynologique Internationale (FCI), IFEMA (Feria de Madrid) en de Real Sociedad Canina España (RSCE), organisatoren van de FCI World Dog Show 2020 -die moest worden uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie- verheugd aan te kondigen dat de nieuwe geplande data van het evenement 23 juni tot 26 juni 2022 zullen zijn.

De FCI en de RSCE willen hun dank uitspreken voor de vrijgevigheid, solidariteit en de samenwerking met Brazilië (CBKC) en Frankrijk (SCC), die het mogelijk maakten om de FCI World Dog 2020 te houden op deze nieuwe data.

Evenzo willen de RSCE en de CBKC ook het FCI General Committee bedanken voor haar steun en bereidheid om de twee FCI World Dog Shows in 2022 tot een succes te kunnen maken.

Op initiatief van het Algemeen Comité van de FCI is ook afgesproken dat naast de titels die gewoonlijk worden toegekend op een Wereldshow, ook de titel FCI DOG OF THE YEAR 2022 zal worden vergeven aan de honden die de titel "FCI World Winner", "FCI-Junior Winner" of "FCI-Veteran Winner" (in de open- Junior en Veteranen klasses)hebben behaald op beide FCI World Dog Shows, in Madrid en Sao Paulo.

WELKOM BIJ DE FCI WORLD DOG SHOWS 2020 EN 2022!

¡BIENVENIDOS A MADRID! BEMVINDOS A SAO PAULO!

Dr. Tamás Jakkel
FCI-voorzitter

Julián Hernández
RSCE Voorzitter

Asier Labarga
Directeur WDS Ifema

 

 

Geachte heer/mevrouw,

We hopen dat het met u allen goed gaat, maar bovenal dat u gezond bent en blijft in deze moeilijke tijden als gevolg van de Corona pandemie.
Het afgelopen jaar is allesbehalve gemakkelijk geweest voor iedereen, zelfs niet voor kynologische organisaties; en het meest zorgelijk is wel dat deze moeilijke situatie met betrekking tot het virus niet zal verbeteren in de nabije toekomst.

Tot voor kort hadden we de hoop dat de epidemiologische statistieken zouden verbeteren; we zijn gestaag doorgegaan met de voorbereidingen voor de European Dog Show die al verplaatst was van oktober 2020 naar mei 2021.
Tijdens de vergaderingen van het organiserend comité zijn alle aspecten van het organiseren van zo’n grote en prestigieuze show als de European Dog Show, zorgvuldig bekeken en is het comité tot de slotsom gekomen dat het de voornaamste taak is verantwoordelijk te handelen.
Alhoewel we ons bewust waren dat de gezondheid van alle deelnemers en handelen volgens alle wettelijke regels en professionele adviezen om het verspreiden van het coronavirus te voorkomen de hoogste prioriteit moest hebben, wilden we ook een European Dog Show kunnen organiseren op een niveau dat passend is bij een evenement van deze orde.

Echter, we konden dit niet garanderen als gevolg van de huidige omstandigheden.

Om deze redenen willen we u informeren dat, in overeenstemming met de beslissing van het CAS Board Committee 2.S/37-2021, de European Dog Show, die gepland stond om in Slovenië gehouden te worden van 26 tot 29 mei 2021, officieel is geannuleerd.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de FCI en de Europese Sectie te bedanken, die ons beiden de mogelijkheid hebben gegeven om de European Dog Show te verplaatsen naar een andere datum, alsmede de Hongaarse Kennel Club (MEOE), die grote solidariteit en begrip heeft getoond en bereid was hun eigen jaar als European Dog Show organisatie te delen.

We hopen van harte dat we binnen enkele jaren de gelegenheid zullen krijgen om dit prestigieuze evenement (weer) te mogen organiseren, en vele uitmuntende honden, exposanten en bezoekers vanuit de hele wereld naar ons kleine, maar kynologisch belangrijke land te mogen brengen.

We danken u allen hartelijk voor uw support en begrip.
We hopen dat u er volgende keer weer bij zult zijn wanneer de Cynological Association of Slovenia (CAS) en ons land de eer zullen krijgen om de European Dog Show te mogen organiseren.

Met vriendelijke groeten,

Stefan Sinko
CAS President

Alenka Cerne Sede
CAS EDS 2020/21 Show Manager

Tatjana Urek
CAS EDS 2020/21 Expert Manager

 

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 9 december 2020 de portefeuilles verdeeld.

Voorzitter

Hildeward Hoenderken

Vice-voorzitter

Cor Last

Penningmeester

vacant

Secretaris

Jakko Broersma

Bestuurslid

Els Siebel

   

Portefeuilles

Bestuurslid

Algemene Zaken

Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie

Cor Last

Financiën

Cor Last

ICT

Jakko Broersma

Stamboekhouding

Jakko Broersma

Juridische zaken

Els Siebel

Bestuurlijke vernieuwing

Jakko Broersma

Communicatie & Marketing

Jakko Broersma

Gedrag

Els siebel

Fokkerij

Jakko Broersma

Opleidingen

Hildeward Hoenderken

Gezondheid en Welzijn

Hildeward Hoenderken

Sporten met honden

Els Siebel

Werken met honden

Els Siebel

Jacht met honden

Els Siebel

Windhondenrensport

Els Siebel

Keurmeesterszaken

Cor Last

Tentoonstellingszaken

Hildeward Hoenderken

Nederlandse Rassen

Hildeward Hoenderken

Lokale kynologie

Cor Last

Jeugd

Hildeward Hoenderken

Ledenzaken

Jakko Broersma

   

Rasgroep/ Rayons

Bestuurslid

Rasgroep 1

Els Siebel

Rasgroep 2a

Jakko Broersma

Rasgroep 2b

Jakko Broersma

Rasgroep 3

Cor Last

Rasgroep 4/6

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 5

Jakko Broersma

Rasgroep 7/8

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 9

Cor Last

Rasgroep 10

Els Siebel

   

Rayon Noord

Jakko Broersma

Rayon Midden

Hildeward Hoenderken

Rayon Zuid

Cor Last

Rayon West

Els Siebel

 


Auteur: Raad van Beheer

 


Naar aanleiding van de laatstgehouden Algemene Vergadering op 28 november j.l. hebben onderstaande bestuursleden zich beraden op de ontstane situatie.

Wij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de leden een duidelijk signaal hebben afgegeven. Een signaal dat het ingezette beleid onvoldoende draagvlak heeft en dat de ingeslagen weg blijkbaar niet de weg is die de leden op willen.

De verdeeldheid binnen de kynologie is onverminderd groot en, juist nu, is de kynologie gebaat bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het vertrouwen van de leden heeft.

Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten geven om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu plaats te maken willen wij de weg vrij maken voor een nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten.

Wij zullen met ingang van vandaag onze bestuursfuncties neerleggen. Uiteraard kunnen de nieuwe bestuursleden een beroep op ons doen bij de overdracht van portefeuilles.

Wij hopen dat de kynologie met de nieuw gekozen bestuurders gaan toewerken naar een situatie waarbij de onderlinge verdeeldheid wordt omgezet naar een brede en positieve samenwerking in het belang van de gezonde rashond.

Met vriendelijke groet,

Albert Hensema
Gabri Kolster
Andy Makkink

 


Auteur: Raad van Beheer


Bijgaand het bericht van de heer Roelof Nuberg ten aanzien van het beëindigen van zijn bestuursfunctie. Het bestuur betreurt zijn vertrek, maar respecteert uiteraard zijn keuze.

Jan Veeneman - Voorzitter bestuur Raad van Beheer 

-------------------- 

Voor mijn verkiezing tot bestuurslid van de Raad van Beheer heb ik mij 6 jaar vanuit de rasvereniging ASTCH ingezet voor de reputatie van de American Staffordshire Terrier en tegelijkertijd voor de rashond in het algemeen. 

Een strijd die ik kon baseren op de maatregelen die mijn voorgangers in de ASTCH in het verleden hadden genomen om ons ras te reguleren en te garanderen dat het karakter, zonder afbreuk te doen aan de basis, toch voldoet aan de eisen van onze huidige maatschappij. 

In die jaren heb ik onder wetenschappers (bijv. UU), media, Tweede Kamerleden, organisaties (bijv. Raad voor Dieraangelegenheden) en gezaghebbende specialisten met enig succes de boodschap kunnen verkondigen dat de keuze voor een rashond de juiste keuze is.
Een boodschap die enkelen van hen ook in hun eigen uitlatingen hebben weerspiegeld.

Hoewel het soms een zware strijd was heb ik in die 6 jaar, gesteund door de rasvereniging en zijn leden, met positieve energie aan dit doel kunnen werken, in dienst van onze honden en hun liefhebbers. 

Een strijd die overigens gevoerd is met geen ander budget dan de tomeloze inzet van een groep gedreven mensen.

Mijn hoop was dit vanuit de Raad van Beheer op een hoger en breder niveau door te kunnen zetten.

Richting het einde van mijn eerste termijn moet ik concluderen dat ik problemen heb om de strijd voor de rashond op dezelfde manier te kunnen voeren.

Veel van mijn vrijwillig beschikbaar gestelde tijd gaat naar onderwerpen die van dit doel afleiden en vooral veel negatieve energie opleveren.

De strijd tussen leden en bestuur die de kynologie lijkt te verdelen en die bij de bestuursverkiezingen van vorig jaar en november dit jaar hebben geleid tot keuzes die de strijd ook het bestuur zelf binnen brengen geeft mij geen vertrouwen dat ik mij met positieve energie kan richten op de doelen die ik zelf als zo belangrijk zie voor de Nederlandse kynologie.

Daar komen ook beslissingen met betrekking tot het beleid uit waar ik mij niet langer aan wil verbinden. Om die reden leg ik per direct mijn functie als bestuurslid neer.

Ik wens jullie het allerbeste voor de komende tijd.
Zelf zal ik mij nu beraden of en op welke wijze ik mijn energie nog wil gaan aanwenden om de belangen van de (ras)hond te blijven dienen, want dat blijft een doel waar mijn hart aan verbonden is.

Rest mij de hoop uit te spreken dat de kynologie de weg weer kan vinden naar een gezamenlijke visie en een positieve samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Roelof Nuberg


Auteur: Raad van Beheer

 

Op zaterdag 28 november 2020 vond de 52e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.

De besluitenlijst van deze 52e AV:

  • Voorstel tot vaststellen verslag 51e Algemene Vergadering d.d. 5 september 2020 – aangenomen
  • Voorstel tot goedkeuring begroting 2021– aangenomen
  • Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer J.  Broersma, de heer H. Hoenderken, de heer C. Last en mevrouw E. Siebel


Auteur: Raad van Beheer

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid en voormalig directeur.

                                   Martin van de Weijer

Overleden te Haarlem, 30 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische onderscheiding: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie

FCI-Allround keurmeester

Vele jaren organisator van de Winner hondententoonstelling

Erelid van vele kynologische verenigingen in Nederland

Martin van de Weijer

Martin was een rashondenliefhebber. Deze liefde voor de rashond is van een onuitwisbare betekenis geworden voor hemzelf en voor vele andere hondenliefhebbers die met hem hebben mogen samenwerken tijdens zijn lange, rijke en kleurrijke leven. 

Martin heeft diverse hondenrassen zelf gehad zoals de Bedlington Terrier, Fox Terriers, Afghaanse Windhonden en Teckels. Buiten de honden om was hij een echte dierenvriend en kenner van vele diersoorten waaronder ook pluimvee, vogels en paarden. Ook die hadden zijn interesse.

Deze buitengewone interesse en passie voor dieren en specifiek honden leidden ertoe in de vijftiger jaren dat Martin gevraagd werd om bestuurslid te worden van diverse kynologische verenigingen, zowel rasverenigingen als kynologenclubs.

Martin werd exterieurkeurmeester. Dit alles nam in omvang toe en zijn betrokkenheid en kennis viel op en kreeg steeds meer aandacht en importantie. Uiteindelijk werd Martin in 1963 bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynologische gebied in Nederland. In 1975 werd Martin directeur van het bureau en werd het besturen en leidinggeven aan deze organisatie zijn professie.

Martin was vele jaren, meer dan 20, de spil waar alles om draaide tijdens de organisatie van de landelijke Winner hondententoonstelling welke vele jaren is georganiseerd in de RAI in Amsterdam.

In 2013 organiseerde de Raad van Beheer een feestelijke bijeenkomst in het Teylers Museum voor Martin. Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij de Koninklijke Ridderorde opgespeld door de burgemeester van Haarlem.

Martin van de Weijer is van enorme betekenis geweest voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. Hij had een encyclopedische kennis van rashonden en deelde zijn kennis graag met andere hondenliefhebbers. Een groot kynoloog is heengegaan.

Op uitdrukkelijk verzoek van Martin maken wij zijn overlijden pas bekend op de dag van zijn uitvaart.

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte in de komende periode.

Bestuur, directie en medewerkers,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
‘Houden van honden’


Auteur: Raad van Beheer