Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 9 december 2020 de portefeuilles verdeeld.

Voorzitter

Hildeward Hoenderken

Vice-voorzitter

Cor Last

Penningmeester

vacant

Secretaris

Jakko Broersma

Bestuurslid

Els Siebel

   

Portefeuilles

Bestuurslid

Algemene Zaken

Hildeward Hoenderken

Personeel & Organisatie

Cor Last

Financiën

Cor Last

ICT

Jakko Broersma

Stamboekhouding

Jakko Broersma

Juridische zaken

Els Siebel

Bestuurlijke vernieuwing

Jakko Broersma

Communicatie & Marketing

Jakko Broersma

Gedrag

Els siebel

Fokkerij

Jakko Broersma

Opleidingen

Hildeward Hoenderken

Gezondheid en Welzijn

Hildeward Hoenderken

Sporten met honden

Els Siebel

Werken met honden

Els Siebel

Jacht met honden

Els Siebel

Windhondenrensport

Els Siebel

Keurmeesterszaken

Cor Last

Tentoonstellingszaken

Hildeward Hoenderken

Nederlandse Rassen

Hildeward Hoenderken

Lokale kynologie

Cor Last

Jeugd

Hildeward Hoenderken

Ledenzaken

Jakko Broersma

   

Rasgroep/ Rayons

Bestuurslid

Rasgroep 1

Els Siebel

Rasgroep 2a

Jakko Broersma

Rasgroep 2b

Jakko Broersma

Rasgroep 3

Cor Last

Rasgroep 4/6

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 5

Jakko Broersma

Rasgroep 7/8

Hildeward Hoenderken

Rasgroep 9

Cor Last

Rasgroep 10

Els Siebel

   

Rayon Noord

Jakko Broersma

Rayon Midden

Hildeward Hoenderken

Rayon Zuid

Cor Last

Rayon West

Els Siebel

 


Auteur: Raad van Beheer

 


Naar aanleiding van de laatstgehouden Algemene Vergadering op 28 november j.l. hebben onderstaande bestuursleden zich beraden op de ontstane situatie.

Wij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de leden een duidelijk signaal hebben afgegeven. Een signaal dat het ingezette beleid onvoldoende draagvlak heeft en dat de ingeslagen weg blijkbaar niet de weg is die de leden op willen.

De verdeeldheid binnen de kynologie is onverminderd groot en, juist nu, is de kynologie gebaat bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het vertrouwen van de leden heeft.

Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten geven om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu plaats te maken willen wij de weg vrij maken voor een nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten.

Wij zullen met ingang van vandaag onze bestuursfuncties neerleggen. Uiteraard kunnen de nieuwe bestuursleden een beroep op ons doen bij de overdracht van portefeuilles.

Wij hopen dat de kynologie met de nieuw gekozen bestuurders gaan toewerken naar een situatie waarbij de onderlinge verdeeldheid wordt omgezet naar een brede en positieve samenwerking in het belang van de gezonde rashond.

Met vriendelijke groet,

Albert Hensema
Gabri Kolster
Andy Makkink

 


Auteur: Raad van Beheer


Bijgaand het bericht van de heer Roelof Nuberg ten aanzien van het beëindigen van zijn bestuursfunctie. Het bestuur betreurt zijn vertrek, maar respecteert uiteraard zijn keuze.

Jan Veeneman - Voorzitter bestuur Raad van Beheer 

-------------------- 

Voor mijn verkiezing tot bestuurslid van de Raad van Beheer heb ik mij 6 jaar vanuit de rasvereniging ASTCH ingezet voor de reputatie van de American Staffordshire Terrier en tegelijkertijd voor de rashond in het algemeen. 

Een strijd die ik kon baseren op de maatregelen die mijn voorgangers in de ASTCH in het verleden hadden genomen om ons ras te reguleren en te garanderen dat het karakter, zonder afbreuk te doen aan de basis, toch voldoet aan de eisen van onze huidige maatschappij. 

In die jaren heb ik onder wetenschappers (bijv. UU), media, Tweede Kamerleden, organisaties (bijv. Raad voor Dieraangelegenheden) en gezaghebbende specialisten met enig succes de boodschap kunnen verkondigen dat de keuze voor een rashond de juiste keuze is.
Een boodschap die enkelen van hen ook in hun eigen uitlatingen hebben weerspiegeld.

Hoewel het soms een zware strijd was heb ik in die 6 jaar, gesteund door de rasvereniging en zijn leden, met positieve energie aan dit doel kunnen werken, in dienst van onze honden en hun liefhebbers. 

Een strijd die overigens gevoerd is met geen ander budget dan de tomeloze inzet van een groep gedreven mensen.

Mijn hoop was dit vanuit de Raad van Beheer op een hoger en breder niveau door te kunnen zetten.

Richting het einde van mijn eerste termijn moet ik concluderen dat ik problemen heb om de strijd voor de rashond op dezelfde manier te kunnen voeren.

Veel van mijn vrijwillig beschikbaar gestelde tijd gaat naar onderwerpen die van dit doel afleiden en vooral veel negatieve energie opleveren.

De strijd tussen leden en bestuur die de kynologie lijkt te verdelen en die bij de bestuursverkiezingen van vorig jaar en november dit jaar hebben geleid tot keuzes die de strijd ook het bestuur zelf binnen brengen geeft mij geen vertrouwen dat ik mij met positieve energie kan richten op de doelen die ik zelf als zo belangrijk zie voor de Nederlandse kynologie.

Daar komen ook beslissingen met betrekking tot het beleid uit waar ik mij niet langer aan wil verbinden. Om die reden leg ik per direct mijn functie als bestuurslid neer.

Ik wens jullie het allerbeste voor de komende tijd.
Zelf zal ik mij nu beraden of en op welke wijze ik mijn energie nog wil gaan aanwenden om de belangen van de (ras)hond te blijven dienen, want dat blijft een doel waar mijn hart aan verbonden is.

Rest mij de hoop uit te spreken dat de kynologie de weg weer kan vinden naar een gezamenlijke visie en een positieve samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Roelof Nuberg


Auteur: Raad van Beheer

 

Op zaterdag 28 november 2020 vond de 52e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer online plaats.

De besluitenlijst van deze 52e AV:

  • Voorstel tot vaststellen verslag 51e Algemene Vergadering d.d. 5 september 2020 – aangenomen
  • Voorstel tot goedkeuring begroting 2021– aangenomen
  • Bestuursverkiezing Raad van Beheer - gekozen zijn: de heer J.  Broersma, de heer H. Hoenderken, de heer C. Last en mevrouw E. Siebel


Auteur: Raad van Beheer

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid en voormalig directeur.

                                   Martin van de Weijer

Overleden te Haarlem, 30 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Drager van de hoogste Nederlandse Kynologische onderscheiding: Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie

FCI-Allround keurmeester

Vele jaren organisator van de Winner hondententoonstelling

Erelid van vele kynologische verenigingen in Nederland

Martin van de Weijer

Martin was een rashondenliefhebber. Deze liefde voor de rashond is van een onuitwisbare betekenis geworden voor hemzelf en voor vele andere hondenliefhebbers die met hem hebben mogen samenwerken tijdens zijn lange, rijke en kleurrijke leven. 

Martin heeft diverse hondenrassen zelf gehad zoals de Bedlington Terrier, Fox Terriers, Afghaanse Windhonden en Teckels. Buiten de honden om was hij een echte dierenvriend en kenner van vele diersoorten waaronder ook pluimvee, vogels en paarden. Ook die hadden zijn interesse.

Deze buitengewone interesse en passie voor dieren en specifiek honden leidden ertoe in de vijftiger jaren dat Martin gevraagd werd om bestuurslid te worden van diverse kynologische verenigingen, zowel rasverenigingen als kynologenclubs.

Martin werd exterieurkeurmeester. Dit alles nam in omvang toe en zijn betrokkenheid en kennis viel op en kreeg steeds meer aandacht en importantie. Uiteindelijk werd Martin in 1963 bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynologische gebied in Nederland. In 1975 werd Martin directeur van het bureau en werd het besturen en leidinggeven aan deze organisatie zijn professie.

Martin was vele jaren, meer dan 20, de spil waar alles om draaide tijdens de organisatie van de landelijke Winner hondententoonstelling welke vele jaren is georganiseerd in de RAI in Amsterdam.

In 2013 organiseerde de Raad van Beheer een feestelijke bijeenkomst in het Teylers Museum voor Martin. Tijdens deze bijeenkomst kreeg hij de Koninklijke Ridderorde opgespeld door de burgemeester van Haarlem.

Martin van de Weijer is van enorme betekenis geweest voor de Nederlandse kynologie als bestuurder, docent, examinator, auteur, kunstkenner en rashondenkenner. Hij had een encyclopedische kennis van rashonden en deelde zijn kennis graag met andere hondenliefhebbers. Een groot kynoloog is heengegaan.

Op uitdrukkelijk verzoek van Martin maken wij zijn overlijden pas bekend op de dag van zijn uitvaart.

Wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte in de komende periode.

Bestuur, directie en medewerkers,
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
‘Houden van honden’


Auteur: Raad van Beheer

Helaas heeft de Raad van Beheer moeten besluiten de Hond van het Jaar Show 2020, die gepland stond voor zondag 17 januari 2021, niet te laten plaatsvinden.

Gelet op de landelijke ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de daaraan verbonden maatregelen, zijn wij van mening dat dit evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

Het organiseren van dit evenement vraagt om een goede voorbereiding, planning en grote zorgvuldigheid. De verantwoordelijkheid voor exposanten, alsmede keurmeesters en alle vrijwilligers menen wij onder de huidige omstandigheden niet op ons te kunnen nemen.

Door de annulering van vele tentoonstellingen en kampioenschapsclubmatches in 2020 zijn de mogelijkheden zich te kwalificeren voor deelname aan de Hond van het Jaar Show bovendien veel beperkter geweest dan in een regulier jaar.

We hopen in 2022 weer een mooie Hond van het Jaar Show 2021 te kunnen organiseren.


Auteur: Raad van Beheer

FCI WORLD DOG SHOW UITGESTELD VAN 2020 NAAR 2022

Madrid, 13 oktober 2020.

De Féderation Cynologique Internationale (FCI), IFEMA en de Real Sociedad Canina de España (RSCE), de organisatoren van de FCI World Dog Show 2020, die zou plaatsvinden in de Feria de Madrid van 17 december tot 20 december 2020, hebben, na diverse malen de show eerder te hebben uitgesteld, van de originele datums in april naar juli, besloten dit wereldwijde kynologische evenement uit te stellen naar 2022, als gevolg van de situatie die is ontstaan door het Covid-19 virus.

IFEMA zou een uitgebreid pakket aan extra maatregelen en protocollen hanteren, om zo de World Dog Show veilig te kunnen faciliteren. Echter, de ontwikkeling van de pandemie en de daaraan verbonden sanitaire condities op internationaal niveau maakten het noodzakelijk het evenement uit te stellen, om zo aan de hoge verwachtingen die aan een wereldwijd evenement van dit kaliber worden gekoppeld door bedrijven, exposanten en enthousiaste hondenliefhebbers over de hele wereld te kunnen blijven voldoen.

De FCI en de RSCE willen hun dank uitspreken voor de ruimhartige, solidaire medewerking van Brazilië -via hun Nationale Kennelclub CBCK – zich bewust van de ernst en specifieke huidige situatie, alsmede de inspanningen van de RSCE om het organiseren van de World Dog Show te kunnen garanderen. Er is overeenstemming bereikt om twee World Dog Shows in 2022 te organiseren: de FCI World Dog Show in Spanje en de FCI World Dog Show in Brazilië (waar de felbegeerde en exclusieve 2020 en 2022 “FCI World Winner” titels respectievelijk zullen worden toegekend). Op deze manier wordt 2022 een paradigmatisch jaar, een voorbeeld van de waarden en idealen van vriendschap, solidariteit, samenwerking en respect waarop de FCI is gebaseerd.

De RSCE en de CBKC zijn dankbaar voor de ondersteuning van het FCI General Committee, en in het bijzonder de FCI President, die ervoor heeft gezorgd dat de onderhandelingen positief zijn verlopen.

In de komende dagen zal de RSCE meer informatie verstrekken over de definitieve data en alle veranderingen in verband met de nieuwe situatie.

WELKOM OP DE 𝐅𝐂𝐈 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐃𝐎𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟎 EN 𝟐𝟎𝟐𝟐!

𝐖𝐄𝐋K𝐎𝐌 IN 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃! 𝐖𝐄𝐋K𝐎𝐌 IN 𝐒𝐀𝐎 𝐏𝐀𝐔𝐋𝐎!

Dr Tamás Jakkel

FCI President

Julián Hernández

RSCE President

Asier Labarga

WDS Ifema Director