Op 31 oktober 2015 vond het rasexamen Shiba plaats, wat geëxamineerd werd door Mevr. Erna Upmeijer en Mevr. Elly Weijenborg-Weggenmans.
Drie van de zes kandidaten zijn geslaagd. Wij feliciteren mw. Roel van Veen-Keur, mw. Hannie Vink en dhr. Rob Douma met hun behaalde examen.

Wij willen de leden die met hun honden aanwezig waren heel hartelijk danken voor hun medewerking. 
Nanda Lammers met Amatsu
Ilone Kooijmans met Sisi
Patrick Klaassen met Kaito
Patricia van Ginneken met Tatsu

Van het bestuur waren aanwezig Remko van Ginneken met Rontu en Monique van Gestel met Cha-goi.

Extra dank gaat uit naar mw. Erna Upmeijer en dhr. Rony Doedijns voor het begeleiden van het opleidingstraject.

rasex shiba 15 1

rasex shiba 15 6

rasex shiba 15 5
Mevrouw Roel van Veen-Keur (links) wordt gefeliciteerd door Ilone Kooijmans.

rasex shiba 15 4
Mevrouw Hannie Vink (rechts) krijgt de felicitaties van secretaris Irma Jansen

rasex shiba 15 3
De heer Rob Douma is in zijn nopjes met zijn behaalde examen.

rasex shiba 15 2
De examinatoren, de dames Erna Upmeijer en Elly Weijenborg-Weggemans.

SHIBA TEEF SPOOKY IS HERPLAATST

Door privé omstandigheden is de eigenaar van Spooky op zoek naar een gezin die haar een nieuw thuis kan geven.

 

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: 'Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken'. Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.

Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens vaststellen in december dit jaar.

De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk bij een hond richting eigenaar of fokker.
De richtlijn spitst zich toe focust zich op vier onderdelen:
1. Welzijnsrisico’s die ontstaan: Hoe weet je dat een dier een probleem heeft? Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft? Hoe communiceer je dat met de eigenaar.
2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een hond of kat.
3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie met behulp van (gegevens in) hun administratie.
4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande keizersneden en vroege castratie; beiden worden afgeraden.

Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de wettelijke kaders zijn.

De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep wetenschappers en practici als de beste manier van behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom hij dat niet doet.
In de komende Raadar lees je meer over het ontstaan en de adviezen in deze richtlijn.
Het volledige document is hieronder in te zien.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden

 


 

Cover sept1552 pagina's leesplezier valt vandaag weer bij onze leden in de brievenbus!
Het magazine is los te koop in onze clubwinkel.

Als lid zult u elk kwartaal ons fraaie magazine ontvangen, lees HIER meer over het lidmaatschap:

Houd met het lezen ook uw telefoon of tablet bij de hand, en verkrijg in dit magazine extra informatie met Layar bij het artikel over glaucoom bij Shiba's.

In dit nummer verder nog:
- Foto's van de Familiedag 2015
- Een geweldige vakantie die eindigde in quarantaine!
- Yulin Dog Meatfestival
- De kunst van het tentoonstellen van je hond
- De Matagi Akita
- Waterwerk, ook een sport voor "Japanners"
En nog heel veel meer! 

Op 15 september hebben de Nippon Inu en NVBBS de steunbetuigingen m.b.t. de boycot van de WDS in China aan het bestuur van de Raad van Beheer overhandigd. Dit gebeurde op een druk bezochte Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. 

Als een meerderheid van aangesloten verenigingen ons voorstel steunt, zou de Raad van Beheer onze mening uit moeten dragen. In totaal hebben wij tot op heden 50 steunbetuigingen ontvangen. Tot op het moment dat een meerderheid van de aangesloten verenigingen ons steunt, is de Raad van Beheer niet verplicht om onze mening uit te dragen. Met het aantal van 50 steunende verenigingen is er helaas nog geen meerderheid behaald.

Om die reden is gelijktijdig met het indienen van de steunbetuigingen gevraagd of over deze kwestie democratisch gestemd kan worden op een volgende Algemene Vergadering. Dit verzoek werd door het bestuur geweigerd. Nippon Inu en NVBBS beraden zich nu over eventuele vervolgstappen.

Het recente bericht dat in de Chinese regio Dayang geen honden meer gehouden mogen worden -zogezegd vanwege hygiëne- en doodgeknuppeld gaan worden als de eigenaren ze niet weg doen, heeft onze mening dat een World Dog Show in China geen doorgang mag vinden versterkt.

Wij bedanken alle verenigingen die hun steun reeds uitgesproken hebben en hopen dat er alsnog verenigingen zullen volgen die dat nog niet gedaan hebben.

 

ALV 9 2015

Op 1 september jongstleden vond er in de Tweede Kamer een openbaar overleg plaats over legaal en gezond fokbeleid. Staatssecretaris Sharon Dijksma beantwoordde de vragen van de fractie's over dit onderwerp.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden


 

 


De laatste poging om met onze zustervereniging, de NVAI, afspraken te maken en een gezamenlijk voorstel in te dienen bij de Raad van Beheer tot het verlagen van de aankeuringsleeftijd stamt van 22 maart 2015. Op dit moment hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen van onze zustervereniging, zelfs na herinnering niet.

Omdat deze kwestie al anderhalf jaar aansleept, heeft het bestuur begin augustus besloten om bij de Raad van Beheer het recht tot bemiddeling aan te vragen (geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer). Tevens is het bestuur van de Raad van Beheer gewezen op het feit dat als een zustervereniging weigert te overleggen over zaken die ten voordele van het ras zijn, het bestuur zou kunnen besluiten om dan slechts met 1 rasvereniging in overleg te gaan om alsnog tot wijziging van het convenant te komen.

De Raad van Beheer heeft nu de knoop doorgehakt. De aankeuringsleeftijd zal conform ons verzoek verlaagd worden naar 12 weken, tenzij de NVAI binnen 4 weken met goede tegenargumenten reageert. Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen, met name over afspraken die wij willen maken met de stamboekhouding om fouten bij het inschrijven in de toekomst te voorkomen.

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.