In artikel 2.1 van de wet is het verbod op dierenmishandeling opgenomen. In dit artikel is op wetsniveau een aantal specifieke gedragingen omschreven dat in elk geval als dierenmishandeling wordt gekwalificeerd. Het derde lid van artikel 2.1 van de wet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur nog andere specifieke gedragingen te omschrijven die in ieder geval als dierenmishandeling gelden. Op grond hiervan is in artikel 1.3 van het "Besluit houders van dieren" een aantal gedragingen opgenomen.

Vooralsnog is in het Besluit houders van dieren geen verbod geregeld op het gebruik van voorwerpen of apparatuur waarmee een pijnlijke prikkel aan het dier wordt toegediend, waaronder bijvoorbeeld een prikband of elektronische halsband.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren naar de Tweede Kamer gestuurd met hierin wijzigingen ten aanzien van het gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren. Aan artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren is het onderdeel f. en h. toegevoegd, luidende:

Verboden is:
g. het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht; 

h. het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel en apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt.

Standpunt Raad van Beheer gebruik stroomband
Naar aanleiding van het voornoemde ontwerpbesluit heeft het bestuur besloten om het standpunt met betrekking tot het gebruik van een stroomband aan te passen:

De Raad van Beheer is voorstander van een verbod op het gebruik van apparatuur waarmee een dier door middel van stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van elektrische afrastering of omheining die is toegelaten voor het afzetten en omheinen van een perceel.

In het Ontwerpbesluit is een uitzondering op het verbod opgenomen voor apparatuur waarvan het gebruik is gericht op het teweegbrengen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of aantasting van het welzijn van het dier en de gebruiker van de apparatuur daartoe over voldoende deskundigheid beschikt. De Raad van Beheer heeft er bewust voor gekozen om deze uitzondering niet over te nemen.

Amsterdam, augustus 2016
Bestuur Raad van Beheer

Verbod banden


Op 11 juni 2016 zijn er twee initiatiefvoorstellen van Nippon Inu en NVBBS behandeld op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer.
1: Voorstel tot innemen krachtiger standpunt Raad van Beheer ten aanzien van de toewijzing van de World Dog Show 2019 aan China;
2: Voorstel tot aansluiting Raad van Beheer bij de voorstellen getiteld "Towards a Stronger FCI: Proposal for Change" van de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH.

Voorstel krachtiger standpunt WDS:
Download het voorstel
Het pré-advies van de Raad van Beheer was negatief, de leden werden geadviseerd om tegen ons voorstel te stemmen. Echter, het bestuur heeft staande de vergadering, na zich even teruggetrokken te hebben voor beraad, de vergadering geadviseerd om vóór ons voorstel te stemmen. Hierna is het voorstel met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Het bestuur van de Raad van Beheer verplicht zich hiermee tot het publiceren van het volgende standpunt:

STANDPUNT RAAD VAN BEHEER INZAKE TOEWIJZING WDS 2019 AAN CHINA.

"Namens de leden van de Vereniging Raad van Beheer stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie van en omgang met honden in de verschillende Chinese provincies verafschuwen. Ook de Raad van Beheer vindt dat we met alles wat in onze macht ligt moeten blijven strijden tegen dit soort praktijken. De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen met de F.C.I. – de kans geven te vechten voor het verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de betreffende Chinese provincies.

Tot het moment van de algemene vergadering [General Assembly in 2017] moet de Chinese Kennel Club naar onze mening de mogelijkheid krijgen om hun woorden tijdens de presentatie in Milaan met een plan van aanpak waar te maken. Dat plan moet dan in ogen van de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel Clubs goede waarborgen bieden om samen met de nationale en internationale pogingen en statements te zorgen voor een kentering naar een duidelijk hondvriendelijker beleid in alle Chinese provincies.

Indien dan blijkt dat er onvoldoende verbetering plaatsgevonden heeft dan is de Raad van Beheer van mening dat de toewijzing van de WDS 2019 aan China ingetrokken dient te worden en toegewezen dient te worden aan het land dat na China het land is dat de meeste stemmen heeft behaald. Indien de CKU dan niet aan de eisen - zijnde een duidelijke kentering naar een hondvriendelijker beleid - voldoet dan zal de Raad van Beheer een voorstel tot intrekking van de toewijzing van de WDS 2019 aan China indienen voor de Algemene Vergadering van de FCI.

Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor de WDS 2019 in China. 

Voorstel aansluiting “Towards a stronger FCI”:
Download het voorstel
Dit voorstel is helaas niet aangenomen. Toch is er een gewenst resultaat bereikt. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft toegezegd om de voorstellen die aan de Algemene Vergadering van de FCI in 2017 voorgelegd worden, welke o.a. voortkomen uit de voorstellen die de ENCI, NKK, SCC, SKK, FKC EN VDH aan de FCI hebben gedaan, voorafgaand aan de AV van de FCI voor te zullen leggen aan de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer.

WDS

11 september 2016
KC Woerden, Waardsedijk 50, 3448 HV Woerden
Aanvang: 10.00 uur.

Graag nodigen wij u uit voor het allerleukste evenement voor van origine Japanse honden van alle leeftijden en hun eigenaren! 
De Familiedag is bij uitstek een gelegenheid om op een leuke manier met uw hond bezig te zijn en veel andere eigenaren met hun Japanse honden te treffen. 
De aangeboden activiteiten, de winkeltjes en de kantine met terras maken de Familiedag een bijzonder dagje uit voor alle liefhebbers van Japanse honden.
Kom ook naar deze gezellige dag en schrijf snel in! U komt toch ook!?!

Zoals gebruikelijk zal deze dag uit twee delen bestaan, de Familiedag-KEURINGEN en de Familiedag-ACTIVITEITEN.

Familiedag keuringen

Deze keuring is speciaal voor:

  • Jonge honden van 3 tot 24 maanden
  • Castraten of cryptorchide/monorchide reuen van alle leeftijden
  • Honden met niet erkende kleuren en/of vachten van alle leeftijden
  • Veteranen vanaf 8 jaar

Eigenaren die hun hond ingeschreven hebben voor de familiedag-keuring, mogen gratis meedoen aan alle andere activiteiten. 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN FAMILIEDAG-KEURINGEN

 Familiedag activiteiten

Gedurende de hele dag worden er workshops en activiteiten verzorgd.

  • Agility (behendigheid)
  • Tellington-Touch
  • Hondenspeeltjes maken
  • Kind-Hond show
  • Speurtocht

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN FAMILIEDAG-ACTIVITEITEN

FAMILIEDAG


KAMPIOENS CLUBMATCH NIPPON INU, 1 mei 2016

De volledige uitslagen vindt u HIER
Het fotoalbum vindt u HIER

Op 26 april 2016 vond onze Algemene Leden Vergadering plaats.
De notulen staan op onze website gepubliceerd, zichtbaar voor leden.
Log hier eerst voor in.

notulen

De foto's van de coursingdag van 17 april 2016 staan online in het fotoalbum.
Ze zijn gemaakt door Pia Cuijpers van Sniff inspired by animals.

COURSINGDAG, 17-04-2016

Wat een super dag was het weer, op de renbaan van Rhedense windhonden renvereniging Swift! De honden hebben zichtbaar genoten en u als deelnemer/toeschouwer hopelijk ook. 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.